Naše práce

Čemu se věnujeme, jaká témata při naší práci řešíme.

Úspěšné agilní transformace vedou k postupnému zvyšování výkonnosti firmy s dopady v mnoha oblastech.

Zákaznická orientace

zvýšení zákaznické spokojenosti díky etablování týmů s cíly zaměřenými na zákazníka

Provozní výkonnost

zlepšení vybraných provozních procesů díky odstranění překážek a trvalému zlepšování

Rychlost zavedení změny

zkrácení doby potřebné pro zavedení změny díky zjednodušenému systému řízení a trvalému zlepšování

Inovace

zvýšení inovativnosti firmy díky zapojení týmů

Angažovanost zaměstnanců

zvýšení angažovanosti zaměstnanců díky zvýšení jejich autonomie a leadershipu

Produktivita

zvýšení produktivity týmů díky lepšímu řízení závislostí a zaměření na menší počet současně rozpracovaných aktivit

... a v konečném důsledku i s pozitivními dopady do finanční výkonnosti firmy.

Na cestě k takové transformaci řešíme různorodá témata, jako např.:

Jak zrychlit
Time-To-Market

Rychle a efektivně reagovat a přizpůsobit se novým podmínkám…

patří mezi klíčové faktory úspěchu firem. Time to market (TTM) je zásadní metrika takové schopnosti firmy. TTM v zásadě popisuje, jak firma rozumí měnícím se potřebám trhu a jak rychle je dokáže uspokojit. Zkrácení TTM je dnes častým cílem agilních transformací firem.

Při dosahování takového cíle často využíváme:

 • Mapování a optimalizace procesu vývoje řešení end-to-end
 • Optimalizace zadání (redukování scope)
 • Důslednou implementaci krátkých vývojových cyklů
 • Optimalizaci týmů a jejich kompetencí s cílem minimalizovat závislosti
 • Implementace strategického přístupu k KPIs

Jak zvýšit předvídatelnost dodávek

Předvídatelnost dodávek pomáhá budovat důvěru v celý tým a posiluje jeho autonomii…

Zároveň je potřeba si uvědomit, že předvídatelná dodávka musí stále přinášet hodnotu pro koncového zákazníka. Klíčem předvídatelnosti je dobrý refinement položek backlogu. Při zvyšování předvídatelnosti dodávek týmu využíváme i řadu dalších nástrojů:

 • Kanban board včetně explicitně definovaných politik a limitů rozpracovanosti
 • Cumulative Flow diagramy
 • Omezování velikosti jednotky práce
 • Explicitní plánování řešení technického dluhu
 • Adopce přístupu „test first“

Jak napravit
„nefunkční“ agile

Agilní transformace je proces adaptace firemní kultury, procesů a struktury tak, aby…

podporovaly agilní hodnoty a principy. Tento proces často vyžaduje změny na všech úrovních organizace. Bez vnímání takové změny ze strany top-managementu jako strategické a bez její aktivní podpory je tento proces velmi obtížný.

Často se potýkáme např. s následujícími problémy:

 • Nedostatečná komunikace mezi týmy, leadery a managemetem
 • Neexistující nebo nekomunikovaná vize a cíle změny
 • Špatné pochopení principů agile ze strany managementu
 • Vnímání agilní transformace jako implementace jiného způsobu realizace projektů
 • Nedůvěra managementu vůči týmům, jejich schopnosti „dělat maximum a to nejlepší pro firmu“, schopnosti se samo-organizovat
 • Vnímání a řízení agilní transformace jako projekt

Jak zlepšit kvalitu dodávek

Práce vašeho týmu je neustále přerušována produkčními incidenty, které…

je potřeba vyřešit ASAP. Stakeholdeři se ptají, v jakém stavu je řešení kritických bugů a diví se, jak je možné, že se něco takového vůbec stane. Váš tým nemá čas vyřešit vše. Čas alokovaný na řešený kritických bugů zpožďuje dodávku nových vlastností vašeho řešení. A pro stakeholdery takové pozdní není akceptovatelné.

Jak efektivně řídit závislosti mezi týmy

Potýkají se vaše týmy s dokončením požadavků v rámci sprintu? Přepadávají požadavky…

často do dalšího cyklu, protože čekají na součinnost ze strany jiného týmu či osoby? Zůstávají požadavky dlouho ve stavu on-hold z důvodu čekání, až jiný tým nebo osoba udělají svoji práci?

Závislosti jsou určitým druhem epidemie v oblasti vývoje software. Existuje proto řada důvodů počínaje tím, jak jsou strukturované vaše týmy, přes závislosti na omezeném počtu specialistu, závislosti na dodavatelích, až po stávající architekturu vašich rozsáhlých systémů.

Je faktem, že závislosti byly, budou a není možné je zcela eliminovat. Hlavní úsilí byste proto měli věnovat zejména aktivnímu řízení závislosti. Existuje proto řada efektivních strategií, tou klíčovou je optimalizace flow v rámci celého procesu vývoje řešení.

Jak vysvětlit agile managementu

Jelikož implementace agile znamená změnu kultury a způsobu myšlení celé firmy…

(např. včetně přístupu k budgetování kmenových aktivit), je nezbytné získat pro takovou změnu skutečnou podporu senior managementu. Získání takové podpory není často snadný úkolem, zejména pak v situacích, kdy firma v minulosti výrazně investovala do přizpůsobení tradičních vodopádových metod realizace kmenových aktivit.

Ve své praxi jsme identifikovali následujících pět nejčastějších nepochopení agile ze strany senior managementu a máme zkušenosti, jak se s nimi vypořádat:

 • Agile je vnímán jako „týmový sport“, tedy něco, čím se zabývají jednotlivé týmy, nikoliv celá firma
 • Agile je vnímán jen jako jiný způsob realizace projektů
 • Etablovaný způsob realizace změn skrývá před managementem své neefektivity
 • Leadeři věnují přehnanou pozornost pouze jednomu aspektu agile
 • Na úrovni senior managementu existuje více vzájemně konfliktních cílů

Jak rozšířit agile za hranice IT útvaru

Vaše firma si úspěšně ověřila výhody implementace agilních principů a praktik…

ale tyto výhody zatím realizuje jen v souvislosti s vývojem software. Hledáte cestu, jak agilní principy aplikovat i v dalších oblastech vaší firmy, jako je marketing, finance či HR. V těchto situacích pro vás často:

 • Realizujeme assessment připravenosti škálovat agile vertikálně
 • Vytváříme implementační roadmapu takové změny
 • Pomáháme nastartovat agilní týmy mimo IT

Jak zvyšovat efektivitu a produktivitu agilních týmů a programů

Jedním za často očekávaných přínosů agilní transformace je zvýšení efektivity a produktivity…

agilních týmů. Jedním z prvních úkolů v této oblasti je vždy nalezení shody o tom, jak produktivitu měřit – tedy definování konkrétních metrik a způsobu jejich výpočtu v dané organizaci. Dalším krokem je posouzení všech faktorů, které produktivitu týmu ovlivňují – zvolené agilní praktiky a přístup týmu k jejich naplňování, způsobu vývoje řešení daným týmem. Posledním krokem je pak implementace konkrétních doporučení ke zvýšení produktivity, které většinou pocházejí z těchto oblastí:

 • Optimalizace vývojového procesu, odstraňování překážek
 • Odpovědné používání metrik
 • Samořízení týmu
 • Úprava vztahu s managementem v oblasti řízení očekávání
 • Adopce nových praktik a nástrojů, jakými jsou např. Akceptační kritéria, kanban board, serializace práce
 • Vzdělávání agilního týmu
 • Posilování kultury trvalého zlepšování

Jak organizovat agilní týmy kolem hodnoty

Častou otázkou je, jak skládat agilní týmy a agilní programy. Tradičně se k organizaci…

týmů používají různé přístupy: organizace týmů kolem epiků, komponent řešení, zdrojů financování, nebo dokonce geograficky. Každý z těchto přístupů cílí na vytvoření cross-funkčních týmů s cílem podpořit flow, propustnost vývojového procesu i spokojenost členů týmu.

My se snažíme s našimi zákazníky organizovat týmy kolem jednoho cíle: nepřetržité dodávky hodnoty zákazníkovi. Tento přístup podporuje zákaznickou orientaci týmu, tým má přímý vztah se zákazníky, které obsluhuje. Takový tým dodává hodnotu zákazníkovi s minimálními závislostmi na dalších týmech a zároveň podporuje dané řešení v produkčním prostředí.

Jak propojit práci agilních týmů se strategickými cíly firmy

Jedním z klíčových problémů při škálování agilních principů ve firmě…

je propojení dodávky agilních týmů se strategickým plánováním a portfolio managementem. Velmi často potkáváme situace, kdy na jedné straně existuje strategie firmy a strategická KPIs, na druhé straně není zcela zřejmé, jak dodávky agilních týmů k naplnění této strategie přispívají. Pomáháme firmám:

 • Popsat strategická témata v podobě strategických OKR (Objectives and Key Results)
 • Dekomponovat strategická OKR na taktická OKR, která se stanou cílem agilního programu např. pro následující tři měsíce
 • Odvodit z OKR roadmapu pro rozvoj řešení dané firmy a transparentní podporuje její strategie
 • Využít lean-portfolio management pro efektivní budgetování jednotlivých value streams
 • Analyzovat a prezentovat výkonnost a konkrétní výsledky pro podporu trvalého zlepšování

Jak a co měřit, jak zajistit transparentnost

Transparentnost je jednou z klíčových hodnot agilních přístupů, nicméně…

v některých firmách není snadné být transparentní a otevřený. Existuje mnoho tlaků, aby se říkalo, co management chce slyšet. Jsme přesvědčeni, že netransparentnost je jedním z důvodů neúspěchu agilní transformace, jelikož způsobuje:

 • Nedůvěru v role produktového managementu
 • Týmy se potýkají s politikařením, místo aby se soustředili na dodávku
 • Snižuje se morálka a motivace týmu

Měření je přitom základem trvalého zlepšování, které by dle našeho nárazu mělo být založeno na faktech, nikoliv pouze na pocitech.

Jak zvyšovat zákaznickou spokojenost

Agilní přístup je i o zvyšování odpovědnosti jednotlivců a týmů…

ve smyslu jejich větší autonomie. To umožňuje zaměstnancům fungovat flexibilněji, rychleji a s maximální orientací na zákazníka. Takový přístup výrazně přispívá k motivaci zaměstnanců, jejich chuti se rozvíjet a být otevřený ke konstruktivní zpětné vazbě. Kromě motivace zaměstnanců přináší taková kultura automaticky i zvýšený zájem o zákaznickou spokojenost, lokalitu zákazníků a v konečném důsledku i konkurenceschopnost celé firmy. Zákaznickou spokojenost se dále snažíme podpořit:

 • Efektivním zapojením zákazníků do vývojového procesu
 • Inkrementálním vývojem řešení
 • Získáváním zpětné vazby po každém inkrementu

Ozvěte se nám.